Stønaden beregnes ut fra dine brutto praksisinntekter

Disse vil typisk være:

 

 • trygderefusjoner

 • egenandeler

 • praksiskompensasjon 

 • basisgodtgjørelse eller driftstilskudd

Inntekter fra legevakt inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

 

Hovedregelen er at inntektene fra året forut for sykmeldingen skal brukes. Men hvis du nylig har startet i privat praksis, eller foregående års inntekt av annen grunn ikke er representativ, vil et annet beregningsgrunnlag måtte fassettes - kontakt gjerne SOP for å avklare dette før du søker.

 

Bruk kalkulatoren for å beregne stønaden

 

Inntektskompensasjon

 • 45 % av brutto praksisinntekt
 • fradrag for beregnede foreldrepenger fra folketrygden knyttet til praksisen
 • maksimum 12 * G: i 2016 kr 1 080 816

Utgiftskompensasjon

 • brutto: 35 % av brutto praksisinntekt
 • maksimalt i 2016 kr 802 000 (kr 780 0001 i 2018)
 • dog aldri mer enn maksimalt 90 % av dokumenterte driftsutgifter
 • bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.
 • ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist