Når et medlem dør, foreligger det rett til engangsstønad fra SOP

Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av hvilken type legevirksomhet medlemmet har drevet. Hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.

 

  • Stønaden utgjør 2 G = kr 180 136 til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år
  • Skal engangsstønaden utbetales til boet, utgjør stønaden 1/2 G = kr 45 034
  • Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid som er 35 år som lege i Norge – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening

 

Se vedtektenes kapittel 15 for mer informasjon, herunder vilkår for rett til gjenlevende samboer.